Haiku Engine

 
hato no koe
mi ni shimi wataru
iwato kana
38