Haiku Engine

 
shoshun mazu
sake ni ume uru
nioi kana
58