Haiku Engine

 
ume yanagi
sazo wakashu kana
onna kana
295