Haiku Engine

 
aka aka to
hi wa tsurenaku mo
aki no kaze
296